Bodies
of the St. Petersburg Mathematical Society

elected on April 24, 2012


President of the Society: Yu.V.Matiyasevich.

Vice-Presidents: S.V.Vostokov, Ya.Yu.Nikitin, S.K.Smirnov.

Council of the Society: V.M.Babich, A.M.Vershik, O.Ya.Viro, M.A.Vsemirnov, E.A.Girsh, M.I.Gordin, S.V.Duzhin, I.A.Ibragimov, S.V.Kislyakov, G.A.Leonov, M.A.Lifshits, N.E.Mnev, A.I.Nazarov, S.Yu.Pilyugin, T.A.Suslina, N.N.Ural'tseva, I.B.Fesenko, D.S.Chelkak, N.A.Shirokov.

Secretary: A.A.Lodkin

Treasurers: V.A.Lifschitz, B.B.Lur'e.

Auditing Commission: A.Yu.Zaitsev, D.M.Itsykson, S.G.Kryzhevich.

Editorial Board of the "Proceedings of the St. Petersburg Mathematical Society": N.N.Ural'tseva (editor-in-chief),

Programm Comission: N.A.Vavilov, A.M.Vershik, S.V.Vostokov, M.I.Gordin, P.P.Kulish, A.V.Malyutin, N.Yu.Netsvetaev.

School Commission: M.I.Bashmakov, O.A.Ivanov, S.V.Ivanov, D.V.Karpov, K.P.Kokhas', V.B.Nekrasov, M.Ya.Pratusevich, S.E.Rukshin, V.A.Ryzhik.

Competition Commission: E.A.Girsh, I.B.Zhukov, S.Yu.Pilyugin, D.S.Chelkak.

Student and Club Commission: A.I.Generalov, A.S.Kulikov, N.E.Mnev, F.V.Petrov, N.D.Filonov, F.L.Bakharev.

Electronic Media: A.A.Lodkin, S.M.Masharskii, A.V.Pastor, N.V.Tsilevich.

History of Mathematics Commission: V.M.Babich, L.I.Brylevskaya, V.S.Videnskii, N.S.Ermolaeva, N.G.Kuznetsov, A.I.Nazarov, V.P.Odinets, M.A.Semenov-Tyan-Shanskii, G.I.Sinkevich.
 

Back to the main page