Bodies
of the St. Petersburg Mathematical Society

elected on May 22, 2018


President of the Society: Yu.V.Matiyasevich.

Vice-Presidents: S.V.Vostokov, [Ya.Yu.Nikitin], S.K.Smirnov.

Council of the Society: A.D.Baranov, M.A.Vsemirnov, E.A.Hirsh, P.G.Zograf, S.V.Ivanov, S.V.Kislyakov, A.I.Nazarov, F.A.Petrov, S.Yu.Pilyugin, G.I.Sinkevich, T.A.Suslina, N.A.Shirokov.

Secretary: A.A.Lodkin

Treasurers: V.A.Lifschitz, P.B.Zatitsky.

Auditing Commission: N.V.Tsilevich (chair).

School Commission: I.B.Zhukov (chair).

Competition Commission:S.Yu.Pilyugin (chair).

Electronic Media: A.A.Lodkin, S.M.Masharskii, A.V.Pastor, N.V.Tsilevich.

History of Mathematics Commission: G.I.Sinkevich (chair).
 

Back to the main page