Bodies
of the St. Petersburg Mathematical Society

elected on June 30, 2023


President of the Society: S. Yu. Pilyugin

Vice-Presidents: Yu. V. Matiyasevich, A. I. Nazarov, S. K. Smirnov

Council of the Society: D. E. Apushkinskaya, A. D. Baranov, S. V. Ivanov, S. V. Kislyakov, A. V. Malyutin, F. V. Petrov, G. I. Sinkevich, T. A. Suslina, N. A. Shirokov, M. A. Vsemirnov, D. N. Zaporozhets, P. G. Zograf

Secretary: A. A. Lodkin

Treasurer: D. M. Stolyarov; Assistant treasurer: P. B. Zatitskii

Back to the main page