Bodies
of the St. Petersburg Mathematical Society

elected on December 26, 2008


President of the Society: Yu.V.Matiyasevich.

Vice-Presidents: I.A.Ibragimov, S.V.Vostokov.

Council of the Society: V.M.Babich, [M.Sh.Birman], V.S.Buslaev, S.V.Duzhin, D.S.Chelkak, M.I.Gordin, E.A.Hirsch, V.P.Khavin, S.V.Kislyakov, G.A.Leonov, M.A.Lifschitz, N.E.Mnev, A.I.Nazarov, Ya.Yu.Nikitin, S.Yu.Pilyugin, N.A.Shirokov, N.N.Ural'tseva, A.M.Vershik, O.Ya.Viro.

Secretary: A.A.Lodkin

Treasurers: V.A.Lifschitz, B.B.Lur'e.

Auditing Commission: A.Yu.Zaitsev, D.V.Karpov, S.G.Kryzhevich.

Editorial Board of the "Proceedings of the St. Petersburg Mathematical Society": N.N.Ural'tseva (editor-in-chief), I.A.Ibragimov (vice-editor), B.A.Plamenevskii (vice-editor), A.I.Karol (secretary), G.A.Leonov, I.V.Romanovskii, T.A.Suslina, V.I.Vasyunin, A.M.Vershik, S.V.Vostokov.

Programm Comission: Yu.V.Matiyasevich, S.V.Buyalo, S.V.Duzhin, M.I.Gordin, V.P.Khavin, S.V.Kulish, A.V.Malyutin, N.Yu.Netsvetaev, Ya.Yu.Nikitin, A.L.Smirnov.

School Commission: V.A.Ryzhik, V.Ya.Pratoussevitch (co-chairmen), M.I.Bashmakov, O.A.Ivanov, S.V.Ivanov, K.P.Kohas, B.B.Lurie, V.B.Nekrasov, S.E.Rukshin.

Competition Commission: E.A.Hirsch, D.V.Karpov, S.Yu.Pilyugin, N.A.Vavilov, I.B.Zhukov.

Student and Club Commission: D.S.Chelkak, N.D.Filonov, A.I.Generalov, A.S.Kulikov, N.E.Mnev, F.A.Petrov.

Electronic Media: A.A.Lodkin, S.M.Masharskii, A.V.Pastor, N.V.Tsilevich.

Library Commission: N.E.Mnev, F.L.Nazarov, G.A.Panina, I.A.Panin, A.N.Podkorytov.

History of Mathematics Commission: N.S.Ermolaeva, V.M.Babich, L.I.Brylevskaya, A.I.Nazarov, M.S.Semenov-Tyan-Shanskii, V.S.Videnskii.
 

Back to the main page